Lakan Guro Χρήστος Μπαλάφας

Χρήστος Μπαλάφας

Kali Silat INSTRUCTOR

O Μπαλάφας Χρήστος γεννήθηκε το 1972 στο Αγρίνιο. Σήμερα εργάζεται και ζει στην Αθήνα με την γυναίκα του και τα τρία του παιδιά.

Το ενδιαφέρον του για τις πολεμικές τέχνες ξεκίνησε από μικρή ηλικία. Στα χρόνια που ακολούθησαν άρχισε να εκπαιδεύεται σε διαφορετικές πολεμικές τέχνες, τόσο ανατολικές όσο και δυτικές όπως το Kung Fu, το Tai Chi, το Judo, το Jiu Jitsu, το Kick Boxing κ.α. Σε αρκετές από αυτές κατέχει υψηλό βαθμό.

Το 2006 ξεκίνησε η ενασχόλησή του με τις Φιλιππινέζικες πολεμικές τέχνες. Παρακολούθησε εντατικά μαθήματα σε πρόγραμμα εκπαιδευτών έως το 2011. Παράλληλα σε αυτό το διάστημα δίδασκε σε διάφορες σχολές ενώ συγχρόνως παρέδιδε και ιδιαίτερα μαθήματα.

Από το 2006 έως και σήμερα έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά σεμινάρια καταξιωμένων δασκάλων, Ελλήνων και ξένων που διαπρέπουν στον χώρο των πολεμικών τεχνών.

Αναζητώντας τη γνώση στα μονοπάτια των πολεμικών τεχνών, ξεκίνησε να διδάσκεται κυρίως το Kali, Arnis, Panuntukan και το Silat από γνωστούς δασκάλους αλλά και από απλούς καθημερινούς ανθρώπους Φιλιππινέζικης και Ινδονησιακής καταγωγής, οι οποίοι του μετέφεραν την γνώση και την εμπειρία της τέχνης τους όπως παραδοσιακά διδασκόταν από γενιά σε γενιά. Η εκπαίδευση και η συναναστροφή μαζί τους του επέτρεψε να γνωρίσει από πολύ κοντά την απλότητα, την ομορφιά και την αποτελεσματικότητα των κινήσεων στην ένοπλη και άοπλη μορφή τους μέσα από την σύνδεση με την κουλτούρα, την φιλοσοφία και τον πολιτισμό τους.

Εμπλουτίζοντας συνεχώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές του, το 2011 άρχισε να διδάσκει το Modern Kali Silat Pangamut ως εξειδικευμένη πολεμική τέχνη στην ένοπλη και άοπλη μάχη, κυρίως μέσω ιδιαιτέρων μαθημάτων και σεμιναρίων σε ειδικές ομάδες όπου η χρήση της τέχνης ήταν απαραίτητη. Η ανταπόκριση υπήρξε μεγάλη.

Τον Φεβρουάριο του 2013, με την παρότρυνση φίλων και μαθητών, ξεκίνησε επίσημα πλέον την διδασκαλία του Modern Kali Silat Pangamut στον “ΜΑΙΑΝΔΡΟ”,στην περιοχή του Πειραιά.

Σήμερα κατέχει τον βαθμό Lakan Guro. Έχει χριστεί από το ARNIS ASSOCIATION INTERNATIONAL INC και από τον ίδιο τον Grand Master Rodel Dagooc ως ένας από τους 17 επίσημους αντιπροσώπους για την διάδοση της τέχνης του Modern Arnis DAS στον κόσμο. Επιπροσθέτως εκπαιδεύεται στην Ινδονησιακή τέχνη Silat και έχει ειδική άδεια διδασκαλίας από υψηλόβαθμούς αξιωματούχους δασκάλους της τέχνης.

Συνεχίσει να μελετά, να εκπαιδεύεται και να διδάσκει ανελλιπώς καθώς πιστεύει στην εξέλιξη της γνώσης των πολεμικών τεχνών και στη διάδοσή τους με ρεαλιστικό τρόπο.

Από το 2011 και κάθε χρόνο το Modern Kali Silat Pangamut συμμετέχει επίσημα σε όλες τις εκδηλώσεις της Φιλιππινέζικης πρεσβείας στην Ελλάδα μαζί με το KALIDU Arnis. Οι δύο αυτές τέχνες καθώς και οι δάσκαλοί τους Χρήστος Μπαλάφας και Arden Poblete χαίρουν αποκλειστικής αναγνώρισης στην Ελλάδα από τη Φιλιππινέζικη πρεσβεία.

Από τις 30/04/2018 έπειτα από απόφαση της διεθνούς ομοσπονδίας Pencak Silat (PERSILAT) αντιπροσωπεύει αποκλειστικά την πολεμική τέχνη Pencak Silat στην Ελλάδα και στις γύρω περιοχές.

Το Kali Silat Pangamut διοργανώνει συχνά εξειδικευμένα σεμινάρια με την συμμετοχή και παρουσία καταξιωμένων στο χώρο των πολεμικών τεχνών δασκάλων.

Balafas Christos was born in 1972 in Agrinio. He currently works and lives in Athens with his wife and three children.

His interest in martial arts began at an early age. In the years that followed, he began to train in different martial arts, both Eastern and Western like Kung Fu, Tai Chi, Judo, Jiu Jitsu, Kick Boxing, etc. In several of them he possesses high level degrees.

In 2006 he began his occupation with the Filipino martial arts. He attended intensive courses in a trainers programme until 2011. At the same time he taught at various schools while he also conducted private lessons.

From 2006 until today he has participated in many seminars held from renowned teachers, Greeks and foreigners who excel in the field of martial arts.

Seeking knowledge on the paths of martial arts, he began to be taught mainly in Kali, Arnis, Panuntukan and Silat by well-known teachers and by people of Filipino and Indonesian origin, who transferred him the knowledge and experience of their art as traditionally passed through generations. The training and fellowship with them allowed him to get to know the simplicity, the beauty and the effectiveness of movements in their armed and unarmed form through the connection with their culture and philosophy.

Continually enriching his knowledge and skills, in 2011 he began to teach Modern Kali Silat Pangamut as a specialized martial art in armed and unarmed combat, mainly through special courses and seminars in specific groups where the use of the art was necessary. The response has been great.

In February 2013, with the encouragement of friends and pupils, he officially started the teaching of Modern Kali Silat Pangamut in "MAIANDROS", in the area of Piraeus.

Today he has the Lakan Guro grade. He has been anointed by the ARNIS ASSOCIATION INTERNATIONAL INC and by Grand Master Rodel Dagooc himself as one of the 17 official representatives for the dissemination of the art of Modern Arnis DAS in the world. In addition, he trained in Indonesian art Silat and has a special teaching license from high grade Indonesian military officials.

He still studies, trains and teaches continuously as he believes in the evolution of martial arts knowledge and their dissemination in a pragmatic way.

Since 2011 the Modern Kali Silat Pangamut officially participates in all the yearly events of the Philippine Embassy in Greece along with KALIDU Arnis. These two arts and their teachers Christos Balafas and Arden Poblete have exclusive recognition in Greece from the Philippine Embassy.

From 30/04/2018, following a decision by the International Federation of Pencak Silat (PERSILAT), he exclusively represents the martial art of Pencak Silat in Greece and the surrounding areas.

Kali Silat Pangamut often organizes specialized seminars with the participation and presence of renowned martial arts masters.